Hướng dẫn AppTeng Email Marketing

Hướng dẫn chi tiết từng bước Thiết lập, Tạo và Gửi chiến dịch Email Marketing trên nền tảng AppTeng Email Marketing