API KEY

Tôi tìm thông tin API của mình ở đâu?

Để tích hợp AppTeng Email Marketing với các ứng dụng của bên thứ 3 hoặc bất kỳ ứng dụng tùy chỉnh nào, bạn có thể...