Chiến dịch Email Marketing

Gửi chiến dịch Email Marketing

Sau khi danh sách người nhận Email của bạn được tạo, đã đến lúc tạo và gửi chiến dịch Email Marketing đầu tiên của bạn . Bạn...

Nhúng nguồn cấp dữ liệu XML (RSS) vào chiến dịch của bạn

Bắt đầu với AppTeng Email 1.3, bạn có thể nhúng các nguồn cấp dữ liệu XML (RSS) vào các chiến dịch của mình một cách...