• Thiết lập trang chuyển hướng đến bảng điều khiển của người dùng nếu nó được truy cập khi người dùng đăng nhập.
  • Danh sách File trong khu vực quản trị sẽ hiển thị cho người dùng File đó sở hữu.
  • Quảng cáo sẽ được ẩn cho người dùng đã đăng ký gói.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó nút đăng ký vẫn hiển thị sau khi tắt đăng ký khỏi khu vực quản trị.
  • Đã sửa lỗi với rar, iso, apk và một số loại File khó hiểu hơn đôi khi không tải lên đúng cách.
  • Đã khắc phục sự cố với chế độ di chuyển File và thư mục không thể đóng được.
  • Đã xóa một số thông tin tính năng không dùng nữa từ tài liệu.