• AppTeng Cloud hiện sẽ hoạt động trên các máy chủ nơi các yêu cầu PUT và DELETE bị vô hiệu hóa.
  • Đã khắc phục sự cố với mật khẩu người dùng không thể cập nhật từ bảng điều khiển người dùng.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó tệp có mật khẩu đôi khi không thể chia sẻ được.
  • Đã khắc phục sự cố với AppTeng Cloud đôi khi chỉ sử dụng một nửa màn hình trên điện thoại.
  • Đã sửa lỗi đôi khi trang phân tích không hoạt động.
  • Đã sửa lỗi tải xuống nhiều tệp không hoạt động nếu sử dụng S3 để lưu trữ.