• Khả năng tương thích với phiên bản mới của API Stripe.
  • Ngăn cảnh báo trong Chrome do ID phần tử trùng lặp.