• Hiệu suất được cải thiện rất nhiều của tất cả các bảng quản trị.
  • Thực hiện một số cải tiến để thiết kế đáp ứng.
  • Đã sửa một số vấn đề với quảng cáo.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó trang cài đặt không thể cuộn được.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó đa lựa chọn sẽ không hoạt động chính xác trên một số máy chủ.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó bản xem trước của các tệp trong thùng rác sẽ không hoạt động đúng.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó các thư mục không thể tải xuống trên một số máy chủ.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó việc đổi tên thư mục sẽ không phản ánh đúng trong breadcrumbs.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó thay đổi tên trang web trong khu vực quản trị sẽ không ảnh hưởng đến bảng điều khiển của người dùng.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó nút đăng ký vẫn sẽ hiển thị trong trang xem trước nếu đăng ký bị tắt.