• Đã triển khai cuộn vô hạn thích hợp cho các tệp được tải lên trong bảng điều khiển của người dùng.
  • Không gian có sẵn cho người dùng cụ thể hiện có thể được thay đổi từ khu vực quản trị> trang người dùng.
  • Số lượng tệp nên được tải trong bảng điều khiển người dùng ban đầu có thể được chỉ định trong trang cài đặt.
  • Url trang web bây giờ có thể được thay đổi từ trang cài đặt.
  • Phiên bản AppTeng Cloud hiện tại có thể được nhìn thấy trong khu vực quản trị.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó trình chỉnh sửa giao diện không hoạt động đúng.
  • Đã sửa lỗi bố cục chỉnh sửa phương thức người dùng trong khu vực quản trị> trang người dùng.
  • Một số lỗi nhỏ khác.