• Đã khắc phục sự cố với hình thu nhỏ không tạo đúng cho hình ảnh được tải lên trên một số máy chủ.
  • Đã khắc phục sự cố với các tệp không bị xóa khỏi hệ thống tệp đúng cách sau khi người dùng xóa chúng khỏi trang rác.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó một số khóa dịch vụ được hiển thị bằng văn bản thuần khi xem nguồn trang.
  • Đã khắc phục sự cố với các thư mục có thể tự di chuyển được thông qua di chuyển đến menu.
  • Đã khắc phục sự cố với trang phân tích khu vực quản trị bị cắt trên màn hình nhỏ hơn.