• Tương thích với PHP 7.1+
  • Tương thích với phiên bản API dropbox mới.
  • Xem trước video và âm thanh bây giờ sẽ sử dụng trình phát trình duyệt riêng.
  • Đã khắc phục sự cố đôi khi thông báo lỗi sẽ che lấp đầu vào.
  • Đã khắc phục sự cố với thay đổi mật khẩu không hoạt động trên một số máy chủ.