Sửa lỗi

  • Thư mục tạm thời để tải xuống bây giờ sẽ được tạo đúng.
  • Các nút radio và hộp kiểm bây giờ sẽ bị ảnh hưởng bởi trình chỉnh sửa.

Cải tiến

  • Cải thiện khả năng tương thích với MariaDB.