Sửa lỗi

  • Hiển thị đúng tất cả các thông điệp xác nhận.
  • Cho phép vai trò “người dùng” để xem các gói thanh toán theo mặc định.
  • Sửa các thư mục sao chép trên các nhà cung cấp lưu trữ đám mây.
  • Sửa lỗi tải tập tin không hoạt động trên một số máy chủ.
  • Lưu trữ chính xác các giá trị cài đặt “dung lượnglưu trữ có sẵn” lớn trong cơ sở dữ liệu.
  • Sử dụng tiền tố bảng cơ sở dữ liệu được chỉ định trong khi cài đặt.

Cải tiến

  • Giảm kích thước Logo trên trang đích trên thiết bị di động.
  • Cải thiện di chuyển các tệp cũ (được tải lên trước 2.0.0).