Sửa lỗi

  • Hiển thị các tệp trong các Menu, nếu thư mục cấp 1 của các tệp đó không được đánh dấu cho các trang đó.
  • Sử dụng menu ngữ cảnh tệp hoặc thư mục thông thường trong trang “Đánh dấu” và “Gần đây”.
  • Khắc phục nút “tải xuống” trong lớp phủ xem trước tệp chung.
  • Khắc phục nút “hoàn tác” trên tin nhắn xóa thông báo.
  • Sửa biểu tượng xem trước tập tin photoshop bị hỏng.
  • Tạo chính xác cấu trúc tệp zip khi tải xuống nhiều tệp hoặc thư mục.
  • Xóa tất cả các tệp người dùng khi người dùng bị xóa khỏi khu vực quản trị.
  • Thêm một số dòng dịch bị thiếu.

Các tính năng mới

  • Được xây dựng trong trang liên hệ với tích hợp Google Recaptcha.