Cải tiến

  • Mô tả tập tin bây giờ có thể tìm kiếm.
  • Các tệp từ trang “được chia sẻ với tôi” bây giờ có thể tìm kiếm được.
  • Ẩn nút “đăng ký” khỏi trang chủ, nếu đăng ký bị vô hiệu hóa.
  • Đã sửa một vài vấn đề với việc cuộn trong trang xem trước thư mục.

Sửa lỗi

  • Đã khắc phục sự cố trong đó hộp thoại liên kết có thể chia sẻ trống trên một số phiên bản Safari.
  • Các tập tin trong thư mục có thể chia sẻ liên kết sẽ luôn có thể xem trước được.
  • Không hiển thị lỗi trong bảng điều khiển trình duyệt nếu phân tích không được thiết lập.
  • Liên kết có thể chia sẻ thư mục bây giờ có thể cuộn đúng cách.
  • Tất cả các tập tin từ bây giờ nên có biểu tượng thích hợp.
  • Đã sửa một vài vấn đề với đồng bộ hóa kế hoạch thanh toán.