• Đã khắc phục sự cố trong đó các tệp trong thư mục gần đây không được đánh dấu là được ưu tiên chính xác.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó tệp sẽ biến mất cho đến khi tải lại trang khi di chuyển tệp vào thư mục.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó các hành động ‘sao chép’ và ‘di chuyển’ không hoạt động trong các thư mục yêu thích gần đây.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó phương thức nâng cấp không hoạt động mà không làm mới trang sau khi đăng nhập.
  • Đã khắc phục sự cố trong đó việc đổi tên tệp sẽ không được phản ánh trong thư mục yêu thích cho đến khi làm mới trang.
  • Đã sửa lỗi xảy ra khi tải tệp lên thư mục nếu thư mục đó có thư mục con.
  • Đã sửa lỗi liên kết sao chép tập tin vào clipboard không hoạt động trên một số trình duyệt.
  • Đã sửa lỗi tìm kiếm đôi khi không hoạt động khi trong thư mục yêu thích hoặc thư mục rác.
  • Đã sửa một số lỗi ngữ pháp trong tập tin dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh.