• Các url tải xuống tệp và thư mục sẽ được mã hóa chính xác.
  • Sử dụng không gian bây giờ sẽ tải chính xác khi sử dụng S3.
  • Cải thiện hiệu suất của bảng điều khiển khi thư mục có nhiều tệp.
  • Hình thu nhỏ cho hình ảnh svg bây giờ sẽ được tạo đúng.
  • Đăng nhập xã hội Facebook bây giờ sẽ hoạt động với phiên bản API mới.
  • Nhiều tập tin bây giờ sẽ được lựa chọn đúng.